Charakterystyka szkoły


Organem prowadzącym i nadzorującym pracę szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych – początkowo dwu– i czteroletnie – od lat sześćdziesiątych działało jako szkoła pięcioletnia. Nabór do PLSP został zaniechany w 2000 r. w związku z reformą szkolnictwa. Ostatni maturzyści tej szkoły opuścili szkolne mury w 2005 r.
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego (POSSP) założona w 1999 r. jest szkołą sześcioletnią odpowiadającą w pionie przedmiotów ogólnokształcących poziomowi gimnazjum i liceum. W klasie trzeciej POSSP uczniowie przystępują, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, do państwowego egzaminu gimnazjalnego, co umożliwia ewentualną zmianę szkoły. Oprócz obowiązkowego programu przedmiotów ogólnokształcących w klasach 1–3 dochodzą następujące przedmioty plastyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo z podstawami projektowania oraz rzeźba. W klasach od 4–6 pion plastyczny stanowią lekcje: historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw fotografii i filmu, podstaw projektowania, aranżacja przestrzeni, specjalizacja: projektowanie przestrzeni wystawienniczej oraz techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne. I tak przykładowo w klasie szóstej przewidziano w programie 22 godziny przedmiotów ogólnokształcących i 16 plastycznych.
Naukę szkolną kończy ogólna prezentacja plastyczna, obrona dyplomu oraz matura.
Państwowe Liceum Plastyczne imienia Józefa Kluzy powołane zostało w 2002 r. jako czteroletnia szkoła plastyczna dla absolwentów gimnazjów. Program nauczania w tej szkole obejmuje podstawowy zakres przedmiotów przewidzianych dla liceów ogólnokształcących oraz następujące przedmioty plastyczne: historię sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźbę, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, aranżacja przestrzeni, specjalizacja: projektowanie przestrzeni wystawienniczej oraz techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne. Kształcenie plastyczne kończy ogólna prezentacja plastyczna i obrona dyplomu a naukę w szkole matura.
Do każdej ze szkół uczniowie przyjmowani są na podstawie konkursowych egzaminów plastycznych. Większość zajęć szkolnych odbywa się w grupach w odpowiednio wyposażonych pracowniach: jedenastu specjalistycznych do zajęć plastycznych oraz sześciu do zajęć ogólnokształcących. Architektura i otoczenie szkoły ogrodem wytwarza sprzyjający rozwojowi młodego człowieka klimat. Zarówno lekcje ogólnokształcące, jak i plastyczne, prowadzone są przez profesjonalnie wykształconych nauczycieli i doświadczonych pedagogów. Zajęcia plastyczne odbywają się według opracowanych indywidualnie przez nauczycieli szkoły, konsultowanych wzajemnie i skorelowanych programów autorskich. ZPSP przygotowuje swoich uczniów do podjęcia studiów na różnych uczelniach, a w szczególności do studiów artystycznych plastycznych.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.