Charakterystyka szkoły


Organem prowadzącym i nadzorującym pracę szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych – początkowo dwu– i czteroletnie – od lat sześćdziesiątych działało jako szkoła pięcioletnia. Nabór do PLSP został zaniechany w 2000 r. w związku z reformą szkolnictwa. Ostatni maturzyści tej szkoły opuścili szkolne mury w 2005 r.
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego (POSSP) założona w 1999 r. jest szkołą sześcioletnią odpowiadającą w pionie przedmiotów ogólnokształcących poziomowi gimnazjum i liceum. W klasie trzeciej POSSP uczniowie przystępują, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, do państwowego egzaminu gimnazjalnego, co umożliwia ewentualną zmianę szkoły. Oprócz obowiązkowego programu przedmiotów ogólnokształcących w klasach 1–3 dochodzą następujące przedmioty plastyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo z podstawami projektowania oraz rzeźba. W klasach od 4–6 pion plastyczny stanowią lekcje: historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw fotografii i filmu, podstaw projektowania, aranżacja przestrzeni, specjalizacja: projektowanie przestrzeni wystawienniczej oraz techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne. I tak przykładowo w klasie szóstej przewidziano w programie 22 godziny przedmiotów ogólnokształcących i 16 plastycznych.
Naukę szkolną kończy ogólna prezentacja plastyczna, obrona dyplomu oraz matura.
Państwowe Liceum Plastyczne imienia Józefa Kluzy powołane zostało w 2002 r. jako czteroletnia szkoła plastyczna dla absolwentów gimnazjów. Program nauczania w tej szkole obejmuje podstawowy zakres przedmiotów przewidzianych dla liceów ogólnokształcących oraz następujące przedmioty plastyczne: historię sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźbę, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, aranżacja przestrzeni, specjalizacja: projektowanie przestrzeni wystawienniczej oraz techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne. Kształcenie plastyczne kończy ogólna prezentacja plastyczna i obrona dyplomu a naukę w szkole matura.
Do każdej ze szkół uczniowie przyjmowani są na podstawie konkursowych egzaminów plastycznych. Większość zajęć szkolnych odbywa się w grupach w odpowiednio wyposażonych pracowniach: jedenastu specjalistycznych do zajęć plastycznych oraz sześciu do zajęć ogólnokształcących. Architektura i otoczenie szkoły ogrodem wytwarza sprzyjający rozwojowi młodego człowieka klimat. Zarówno lekcje ogólnokształcące, jak i plastyczne, prowadzone są przez profesjonalnie wykształconych nauczycieli i doświadczonych pedagogów. Zajęcia plastyczne odbywają się według opracowanych indywidualnie przez nauczycieli szkoły, konsultowanych wzajemnie i skorelowanych programów autorskich. ZPSP przygotowuje swoich uczniów do podjęcia studiów na różnych uczelniach, a w szczególności do studiów artystycznych plastycznych.