Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2020/2021

Osoba zakwalifikowana do klasy pierwszej PLSP na rok szkolny 2020/2021 musi donieść do szkoły ORYGINAŁY świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz kartę zdrowia do dnia 07 sierpnia 2020 r.

Brak dostarczenia tych dokumentów w tym terminie oznacza rezygnację z nauki w PLSP w Krakowie.HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE NA ROK 2020/2021

 1. Terminy składania dokumentów on-line: 22 kwietnia 2020 r – 22 maja 2020 r.
 2. Termin składania oryginałów dokumentów: termin egzaminu danego kandydata.
 3. Termin egzaminów: 7-8-9 lipca 2020 r. od godz. 8:00.
 4.                 7 lipca – osoby z nazwiskami od A do J;
                  8 lipca – osoby z nazwiskami od K do Pło;
                  9 lipca – osoby z nazwiskami od Pod do Z.

 5. Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych na podstawie wyników egzaminów: 13 lipca 2020 r., poprzez indywidualną wiadomość email, wysłaną na podany we wniosku adres, między godziną 9:00 a 16:00.
 6. Termin składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej: 13 lipca 2020 r. – 16 lipca 2020 r. do godz. 16:00 wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl
 7. Termin odpowiedzi komisji rekrutacyjnej na odwołania: 17 lipca 2020 r., poprzez indywidualną wiadomość email, na podany we wniosku adres, między godziną 10:00 a 15:00.

Do egzaminu wstępnego na rok szkolny 2020/2021 przystąpiło 107 kandydatów.
Komisja rekrutacyjna w ZPSP w Krakowie po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego i ocenie prac zdecydowała w dniu 10 lipca 2020 r. o ustaleniu liczby osób zakwalifikowanych do klasy pierwszej liceum sztuk plastycznych: na listę zostało wpisanych 57 nazwisk.
Minimalna ilość punktów do uzyskania kwalifikacji, ustalona na podstawie oceny prac kandydatów, to 17 na 30 możliwych.
Informacje o wynikach egzaminu zostały przekazane rodzicom / opiekunom prawnym kandydatów na podane we wnioskach adresy poczty elektronicznej w dniu 13 lipca 2020 r.Informujemy, że ZPSP w Krakowie jest szkołą prowadzoną przez MKiDN, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej

Korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi jest odpłatne! Równowartość 3000 euro za każdy rok nauki.

Link do Zarządzenia dyrektora CEA w tej sprawie:
https://prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/2020/02/zarzadzenie-odplatnosc-od-cudzoziemcow-07.02.20.pdf

 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.