Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE NA ROK 2020/2021

 1. Terminy składania dokumentów on-line: 22 kwietnia 2020 r – 22 maja 2020 r.
 2. Termin składania oryginałów dokumentów: termin egzaminu danego kandydata.
 3. Termin egzaminów: 7-8-9 lipca 2020 r. od godz. 8:00.
 4.                 7 lipca – osoby z nazwiskami od A do J;
                  8 lipca – osoby z nazwiskami od K do Pło;
                  9 lipca – osoby z nazwiskami od Pod do Z.

 5. Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych na podstawie wyników egzaminów: 13 lipca 2020 r., poprzez indywidualną wiadomość email, wysłaną na podany we wniosku adres, między godziną 9:00 a 16:00.
 6. Termin składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej: 13 lipca 2020 r. – 16 lipca 2020 r. do godz. 16:00 wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl
 7. Termin odpowiedzi komisji rekrutacyjnej na odwołania: 17 lipca 2020 r., poprzez indywidualną wiadomość email, na podany we wniosku adres, między godziną 10:00 a 15:00.


INFORMACJA O EGZAMINIE WSTĘPNYM DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. J. KLUZY W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

informujemy, że
egzamin wstępny w roku szkolnym 2020/2021 będzie miał wyłącznie charakter praktyczny:
z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Przewidywany termin egzaminu: 7-8-9 lipca 2020 r.
Każdy z kandydatów zdaje egzamin w ciągu jednego dnia.
7 lipca – osoby z nazwiskami od A do J;
8 lipca – osoby z nazwiskami od K do Pło;
9 lipca – osoby z nazwiskami od Pod do Z.
Każdy ze zdających ma przypisane jedno stanowisko do pracy na wszystkie części egzaminu.

Zdający zgłaszają się na egzamin z legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Zdający pozostaje podczas egzaminu cały czas w budynku szkoły; opuszczenie budynku oznacza zakończenie egzaminu.
Egzamin trwa od godziny 8:00 do 13:00.

Zdający powinni także posiadać własne napoje i jedzenie. Nie ma możliwości zaopatrzenia się w środki spożywcze na terenie szkoły.

Egzamin z rysunku – praca na formacie A3 w czasie 60 minut.
Przerwa 15 minut.
Egzamin z malarstwa – praca na formacie A3 w czasie 90 minut.
Przerwa 15 minut.
Egzamin z kompozycji przestrzennej – praca z plasteliny w czasie 90 minut.

Zdający mają zapewnione: papier do wykonania prac rysunkowych i malarskich, plastelinę do pracy z kompozycji przestrzennej.
Zdający muszą posiadać we własnym zakresie:
- ołówki miękkie (zakres: 2B-8B) do pracy rysunkowej,
- farby wodne (akryl, tempera, plakatowe), pędzle, naczynie na wodę do pracy malarskiej, paletę;
- nóż do pracy w plastelinie.

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną:
- wniosku;
- zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej;
- zdjęcia;
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki w szkole.
Prosimy także o okazanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W dniu egzaminu do budynku szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa (zdający), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku stwierdzenia  objawów chorobowych przed rozpoczęciem egzaminu rodzice/opiekunowie informują dyrektora o tym fakcie niezwłocznie na numery telefonów 12 422 07 94  lub 12 421 65 00.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Wszystkich uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminów obowiązuje przestrzeganie wytycznych i poleceń dyrektora szkoły. Osoby niespełniające wytycznych, bądź łamiące je w trakcie trwania egzaminu mogą zostać wydalone z budynku, a w przypadku zdających może być im przerwany i unieważniony egzamin ze względu na zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym i narażający zdrowie pozostałych zdających i członków zespołu nadzorującego.

Podczas egzaminu nie można używać telefonów komórkowych i wykonywać zdjęć lub filmów.

Podczas organizacji egzaminów na terenie szkoły obowiązują następujące procedury:

 1. Zdający stawiają się w budynku szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7:30 i nie później niż o godzinie 8:00.
 2. W dniu egzaminu na teren szkoły nie mają wstępu jakiekolwiek osoby towarzyszące zdającym.
 3. Zdający wnoszą na teren szkoły wyłącznie rzeczy niezbędne do przeprowadzenia egzaminu (dokumenty, przybory potrzebne do pracy, wodę, jedzenie, środki higieny osobistej – zaleca się posiadanie własnych środków do odkażania dłoni, dotyczy zwłaszcza osób z ryzykiem wystąpienia alergii).
 4. Zdający cały czas podczas przebywania na terenie szkoły, w przestrzeniach ogólnodostępnych (korytarze, sale egzaminacyjne, toalety) zobowiązani są do zasłaniania twarzy oraz stosowania rękawiczek ochronnych; obowiązek ten nie dotyczy zdających w momencie zajmowania już przez nich swojego stanowiska egzaminacyjnego. Zdający mogą zdjąć osłonę twarzy i rękawiczki ochronne na czas pracy.
 5. Przy wejściu do budynku zdający podlegają kontroli temperatury, wywiadowi dotyczącemu stanu zdrowia, przeprowadzonym przez wyznaczonego nauczyciela, oraz obowiązkowo dezynfekują ręce. Osoby z objawami chorobowymi, nie posiadające rękawiczek i zasłony twarzy, nie zostaną wpuszczone na teren szkoły.
 6. Podczas wchodzenia do budynku oraz na jego terenie nadzorujący i zdający zachowują co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób.
 7. Po wejściu na teren szkoły zdający udają się niezwłocznie w kierunku sal egzaminacyjnych zgodnie ze wskazówkami osób kierujących – nauczycieli oraz taśm zabezpieczających, oczekują na wpuszczenie do sali w przestrzeni do tego wyznaczonej, z zachowaniem 1,5 m odstępów od innych osób.
 8. Podczas korzystania z toalety, w danej łazience, niezależnie od ilości znajdujących się w niej toalet, może przebywać w jednym momencie jedna osoba. Przestrzegania tych zasad pilnują wyznaczeni nauczyciele pełniący dyżur na korytarzach szkoły.
 9. Zdający zajmują miejsca w sali egzaminacyjnej na polecenie członków zespołu nadzorującego, którzy dokonują za nich wylosowania miejsc.
 10. Po zajęciu miejsca w sali zdający powinni ograniczyć do absolutnie koniecznego minimum swoje poruszanie się w sali i na terenie szkoły. Układ stolików zapewnia dystans 1,5 m pomiędzy zdającymi.
 11. Przekazywanie zdającym materiałów odbywa się wyłącznie w rękawiczkach ochronnych.
 12. Zdający, którzy skończą pracę przed wyznaczonym czasem, po przekazaniu tej informacji nauczycielom nadzorującym, mogą opuścić salę zasłaniając twarz i zachowując dystans od pozostałych zdających. Po opuszczeniu sali powinni przestrzegać poleceń osób nadzorujących.
 13. W sytuacji ujawnienia objawów chorobowych typowych dla COVID-19 u osoby, która zgłosiła się na egzamin:
  • podczas pomiaru temperatury i wywiadu przy wejściu do szkoły -  taka osoba nie zostaje wpuszczona na teren szkoły;
  • podczas trwania egzaminu – taka osoba zostaje odizolowana, a następnie, po poinformowaniu rodziców/opiekunów i stacji sanitarno-epidemiologicznej, w zależności od stanu zdrowia, zobowiązana do jak najszybszego opuszczenia budynku pod opieką rodziców/opiekunów lub przekazana jednostce ratownictwa medycznego wezwanej na teren szkoły;
  • po zakończeniu egzaminu, poza terenem szkoły – rodzice/opiekunowie takiej osoby są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, telefonicznie: 12 422 07 94  lub 12 421 65 00; lub poprzez wiadomość email: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl.

Informujemy, że ZPSP w Krakowie jest szkołą prowadzoną przez MKiDN, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej

Korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi jest odpłatne! Równowartość 3000 euro za każdy rok nauki.

Link do Zarządzenia dyrektora CEA w tej sprawie:
https://prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/2020/02/zarzadzenie-odplatnosc-od-cudzoziemcow-07.02.20.pdf

 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.