UWAGA !!! - ZMIANA ADRESU STRONY WWW

Od dnia 30.03.2022 r. oficjalna strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie znajduje się na portalu gov.pl. pod adresem https://www.gov.pl/web/plastykkrakow
Treści zawarte na tej stronie mają charakter archiwalny.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie podstrony zachowują spójny wygląd prezentowanych treści, zbudowane są w tym samym wysokim standardzie, spełniają wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.


SPIS TREŚCI

 1. KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO PLSP IM. JÓZEFA KLUZY NA ROK SZKOLNY 2022/2023.
 2. Harmonogram rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie na rok szkolny 2022/2023.
 3. Regulamin przyjmowania kandydatów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie na rok 2022/2023
 4. Korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi
 5. Pliki do pobrania.


KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO PLSP IM. JÓZEFA KLUZY NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

1. Kwiecień - maj 2022

 • Poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00

 •       04 kwietnia 2022

        11 kwietnia 2022

        16 maja 2022 • Wtorek, godz. 17.00 - 19.00

 •      05 kwietnia 2022

       12 kwietnia 2022

       10 maja 2022

       17 maja 2022


 • Środa, godz. 17.00 - 19.00


 •      06 kwietnia 2022

       11 maja 2022

       18 maja 2022


 • Piątek, godz. 17.00 - 19.00


 •      08 kwietnia 2022

       13 maja 2022

       20 maja 2022


  TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE na rok szkolny 2022/2023

  1. Terminy składania dokumentów w wersji elektronicznej (wniosku wraz z załącznikami): ostatecznie do 20 maja 2022 r., a w dniu egzaminu należy dostarczyć oryginały dokumentów. Dokumenty należy przesłać na adres: rekrutacja-plsp@protonmail.com
  2. 20 maja 2022r., godz. 24.00 – zamknięcie listy kandydatów przystępujących do egzaminu.
  3. Termin egzaminów: 30, 31 maja i 01 czerwca 2022 r. (W związku z sytuacją epidemiologiczną, termin może ulec zmianie.)
  4. Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie wyników egzaminów: na stronie internetowej szkoły 06 czerwca 2022 r. w godzinach popołudniowych.
  5. Termin składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej: od  06 czerwca do 17 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną na adres sekretariat@zpspkrakow.edu.pl (wynik postępowania odwoławczego zostaje przekazany indywidualnie drogą mailową do dnia 24 czerwca 2022 r.).
  6. Terminy składania dokumentów uzupełniających: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egz. Ośmioklasisty,  skrócony odpis aktu urodzenia, kart zdrowia – do 29 lipca 2022 r. – osobiście w sekretariacie szkoły (Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w liceum sztuk plastycznych).
  7. Termin ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły: 01 sierpnia 2022 r.
  8. Zebranie z rodzicami przyjętych uczniów w budynku szkoły przewidziane w ostatnim tygodniu sierpnia 2022 r.

  REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE na rok 2022/2023

  Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686).
  W roku szkolnym 2022/2023 planowane są specjalności-specjalizacje:

  • Techniki graficzne – projektowanie graficzne.
  • Aranżacja przestrzeni – projektowanie przestrzeni wystawienniczej


  1. Kandydat do klasy pierwszej w bieżącym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Szkoła prowadzi dla kandydatów konsultacje indywidualne z nauczycielem rysunku i malarstwa.
  3. Wskazane jest uczestnictwo w co najmniej jednym takim wydarzeniu.
   Kandydat do klasy pierwszej powinien przygotować:

   • 5 prac rysunkowych;
   • 5 prac malarskich.

   Prace powinny być wykonane z natury o tematyce: pejzaż, postać i martwa natura w formacie max. 30 x 40 cm.
   Kandydat powinien przedstawić około 10 szkiców (własne propozycje, szkice z natury, prace z wyobraźni).

  4. Warsztaty dla kandydatów zostają zawieszone do odwołania.
  5. Terminy składania dokumentów w wersji elektronicznej (wniosku wraz z załącznikami): ostatecznie do 20 maja 2022 r., a w dniu egzaminu należy dostarczyć oryginały dokumentów. Dokumenty należy przesłać na adres: rekrutacja-plsp@protonmail.com
  6. Zalecamy, ze względu na ochronę danych osobowych, przesyłanie wniosków z załącznikami ze specjalnie utworzonych przez Państwa indywidualnych, bezpiecznych i darmowych kont mailowych założonych na serwerach protonmail.com (instrukcja założenia konta w załączeniu).

  7. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
  8. Do przeprowadzenia egzaminu wstępnego Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli ZSP komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
  9. Do przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu przewodniczący powołuje zespoły egzaminacyjne liczące co najmniej 2 osoby.

  10. Przewidywany termin egzaminu: 30, 31 maja, 01 czerwca 2022r. Ze względu na sytuację trwającej epidemii, termin egzaminu może ulec zmianie.

  11. Egzamin wstępny obejmuje:
  12. a. część praktyczną:

   • studium martwej natury − rysunek ołówkiem, format A3 (60 minut);
    zwracamy uwagę na:
    • umiejętność obserwacji natury, w tym proporcji;
    • kompozycję,
    • różnicowanie waloru i modelunku światłocieniowego.

   • studium martwej natury – malarstwo w technice farb wodnych (tempera, akryle), format A3 (90 minut);
    zwracamy uwagę na:
     • wrażliwość na kolor;
     • kompozycję,
     • umiejętne posługiwanie się warsztatem malarskim.

   • kompozycję przestrzenną w glinie lub plastelinie (90 minut).
    zwracamy uwagę na:
    • wyobraźnię przestrzenną i plastyczną;
    • bryłę i proporcje,
    • kompozycję.

   b. część teoretyczną: egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.


  13. Z przebiegu egzaminu wstępnego, komisja rekrutacyjna sporządza protokół wraz ze szczegółowym załącznikiem zawierającym listę kandydatów i punktację każdego przedmiotu (dla szerszego zobrazowania poziomu prac kandydatów, pomocniczo stosuje się skalę punktową od 1 do 10). 
  14. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna ZPSP na podstawie sumy punktów.
  15. W ciągu 5 dni od zakończenia egzaminu komisja rekrutacyjna podaje do publicznej  wiadomości listę kandydatów:       
   • zakwalifikowanych;
   • niezakwalifikowanych .
  16. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie od 06 czerwca do 17 czerwca 2022r.. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 24 czerwca 2022r.
  17. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  18. W roku szkolnym 2022/2023 planuje się utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych. Do każdej klasy przyjmuje się ok. 26 uczniów

  Dzień Otwarty Szkoły 02 kwietnia 2022r.

  Informujemy, że ZPSP w Krakowie jest szkołą prowadzoną przez MKiDN, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej


  Korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi jest odpłatne! Równowartość 3000 euro za każdy rok nauki.

  Link do Zarządzenia dyrektora CEA w tej sprawie:
  Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z nauki w publicznych szkołach artystycznych

  zdjęcie pierwszej strona zarządzenia
  zdjęcie drugiej strona zarządzenia


   

  Załączniki:
  1. Instrukcja zakładania konta mailowego na serwerze protonmail (plik w foormacie pdf)
  2. WNIOSEK KANDYDATA DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE
  3. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATA DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE

  Obowiązek informacyjny
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.