8. Ogólnopolskie Biennale
Pejzaż ludzki
dedykowane Józefowi Czapskiemu
dla uczniów średnich szkół plastycznych
„Życie jako inspiracja działań artystycznych”

Oto fragment tekstu, który został napisany by uzasadnić wybór Józefa Czapskiego na patrona naszej szkoły. „Czy postać Józefa Czapskiego może inspirować młodzież?” Józef Czapski żyjący obok najbardziej tłumnych i uczęszczanych szlaków kultury, ale nonkonformista unikający kultury masowej. Konsekwentnie idący swoją drogą nie szukający medialnej popularności, ani ma-terialnego sukcesu. Uparcie walczył o prawdę o zbrodni katyńskiej, nigdy sukcesu w tej walce nie zdyskontował dla jakiejkolwiek działalności politycznej, a co więcej, by zacytować Czesława Miłosza „nie dał się Polakom <spożyć>”.
Nigdy nie dołączył do grona "czcigodnych starców" fetowanych i wysuwanych przed szereg przez różne gremia. Człowiek bezpośredni, promienny, bez zasłon. Żył intensywnie, przejmowały go problemy umysłu i ducha. Patrzył na świat namiętnie, miał poczucie humoru i ironii. Był człowiekiem gruntownie dobrym, łączyła się w jego osobie ziemskość i duchowość, arystokratyzm i cyganeria, historia i współczesność. Miał niewiarygodną łatwość kontaktów z ludźmi. Jeden z najbardziej znaczących Polaków XX w.
Był najznakomitszym polskim autorem oiszącym o sztuce. Był wybitną postacią w europejskim malarstwie naszego stulecia, tworzył na marginesie mód, lecz wytyczał drogi na przyszłość.
Intymnym światem jego pasji życia i energii obserwacji jest ponad 250 tomów dziennika prowadzonego bez przerwy. Prawdziwy autoportret Czapskiego to właśnie całość tych kajetów. W jego pisaniu o malarstwie najważniejsze jest to, co pisał o trudzie i niepowodzeniu w pracy malarza. Pokora była najważniejszą cechą Czapskiego oraz miłość do ludzi i świata; nie sądzić, nie poddawać się łatwej nienawiści. Józef Czapski, bogata osobowość; malarz, pisarz, żołnierz, działacz, przyjaciel idealny "niezwykły świadek naszego wieku", powinien być nauczycielem dla młodych artystów. Ideały, którym Czapski był wierny jego pasja w poszukiwaniu całym życiem piękna, prawdy i dobra powinny inspirować młodego artystę wstępującego w nowe tysiąclecie.

Cele i założenia konkursu

 • Uruchomienie w młodych artystach tych cech, które pozwolą im w pełni rozwijać osobowość.
 • Rozwinięcie w uczniach świadomości roli jaką ma do odegrania w społeczeństwie współczesny twórca.
 • Udział w konkursie, dialog z postacią Józefa Czapskiego może stać się początkiem poszukiwania nowej drogi, sensu i metody w pracy artystycznej.
 • Poszukiwanie w pracach malarskich tematów odnoszących się do codzienności.
 • Rozwijanie u uczniów szkół plastycznych umiejętności posługiwania się językiem umożliwiającym opisywanie zjawisk zachodzących w sztuce współczesnej.
 • Prezentacja inicjatyw społecznych powinna pokazywać zaangażowanie i dostrzeżenie problemów i potrzeb najbliższego środowiska.

 • Regulamin

  Konkurs jest kierowany do wszystkich uczniów średnich szkół plastycznych w Polsce. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie LP, OSSP. Na konkurs przyjmowane będą prace dotyczące 3 rodzajów aktywności twórczej:

  1. malarstwa;
  2. wypowiedzi w dziedzinie krytyki sztuki;
  3. aktywności społecznej „pro publico bono”.

  Na tych trzech płaszczyznach aktywności może dokonać się integracja całej społeczności szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego.
  Ad.1. Prace malarskie powstałe w okresie ostatnich 2 lat, uprzednio nie nagradzane, będące samodzielną wypowiedzią ucznia. Uczeń może nadesłać nie więcej niż 3 prace. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorów, którzy w chwili rozstrzygnięcia Biennale będą nadal uczniami reprezentowanch szkół. Prace malarskie (wykonane w dowolnej technice) nie mogą przekraczać formatu 100 x 70 cm. Odbitki fotograficzne i wydruki nie będą przyjmowane. Każdą pracę należy opatrzyć godłem będącym kombinacją 7 cyfr i/lub liter.
  Ad.2. Recenzja (maksymalnie 1 strona maszynopisu) powinna opisywać wystawę, która odbyła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Recenzję należy opatrzyć godłem będącym kombinacją 7 cyfr i/lub liter.
  Ad.3. Inicjatywa społeczna powinna być przedstawiona w formie opisu, analizy i dokumentacji wydarzenia. Dzieło może zgłosić uczeń indywidualnie lub grupa uczniów. Opis/dokumentację należy opatrzyć godłem będącym kombinacją 7 cyfr i/lub liter.

  Do każdej pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem, metryczkę zawierającą: powtórzone godło, tytuł pracy (w przypadku prac malarskich), imię/imiona i nazwisko/nazwiska uczestnika/uczestników konkursu oraz (w kategorii malarstwo) imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu, klasę, nazwę i adres szkoły.
  Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona Jury złożone z artystów malarzy i krytyków sztuki powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
  W każdej z trzech kategorii Jury przyzna Nagrodę Główną (wyjazd do Paryża), pierwszą, drugą i trzecią oraz 1., 2. i 3. wyróżnienie. Nagrodzone prace literackie, będą opublikowane w periodyku ZPSP w Krakowie - Szkicowniku literackim.
  Prace zakwalifikowane na wystawę, a także wszystkie pozostałe, zostaną odesłane do szkół biorących udział w konkursie na ich koszt. Prace konkursowe należy przesłać w opakowaniu wykluczającym ich uszkodzenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w trakcie transportu.
  Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autorów na reprodukowanie ich prac malarskich dla celów promocyjnych.
  Każda ze szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzyma protokół Jury z informacją o zakwalifikowaniu prac do wystawy i przyznaniu nagród.
  Wernisaż pokonkursowej wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w gmachu TPSP w Krakowie, Pl. Szczepański 3.

  Nagrody

  Tygodniowy pobyt w Paryżu. Materiały malarskie, książki.

  Terminy

  Nieprzekraczalny termin dostarczania prac (na adres ZPSP w Krakowie) do 15 listopada 2018 r.
  Otwarcie wystawy - styczeń 2019 r.

  Komisarze

  Marzena Bednarska, Magdalena Hoffmann, Marek Kołacz.

  Pliki do pobrania

  Regulamin - wersja pdf.
  Karta zgłoszenia