Spotkania z dyrektor szkoły, Małgorzatą Hołówką, w sprawie wyników egzaminu wstępnego są możliwe on-line poprzez platformę MS-Teams.

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., w godz. 10:00-12:00
Czwartek, 17 czerwca 2021 r., w godz. 10:00-12:00

Osoby, które zdecydują się na taką formę spotkania muszą zgłosić chęć mailowo na adres sekretariat@zpspkrakow.edu.pl odpowiednio do dnia 10 czerwca lub 15 czerwca 2021 r.


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. J. KLUZY W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z § 11b. punkt 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podaję do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Osoby zakwalifikowane uzyskały na egzaminie minimum 16 pkt.HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE na rok szkolny 2021/2022

  1. Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych na podstawie wyników egzaminów: na stronie internetowej szkoły, 08 czerwca 2021 r. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.
  2. Termin składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej: od 08 do 22 czerwca 2021 r. drogą ELEKTRONICZNĄ na adres sekretariat@zpspkrakow.edu.pl (wynik postępowania odwoławczego zostaje przekazany indywidualnie drogą mailową do dnia 24 czerwca 2021 r.).
  3. Terminy składania dokumentów uzupełniających: świadectw ukończenia szkoły podstawowej, kart zdrowia – 25, 28 i 29 czerwca 2021 r.  – OSOBIŚCIE (Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły  podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w liceum sztuk plastycznych).
  4. Termin ogłoszenia listy przyjętych na stronie internetowej szkoły: 30 czerwca 2021 r.
  5. Zebranie z rodzicami przyjętych uczniów w budynku szkoły przewidziane w ostatnim tygodniu sierpnia 2021 r.

 

    
Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
2 lipca 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
28 sierpnia 2019r. projekt został zakończony.